Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Drahtklammern 22mm verz.200 Stk/SB/Typ 61-91270